Genel Kurul Gündemi

Tarih:   28 Mart 2018
Saat:   14:00
Adres: Balmumcu Mahallesi, Zincirlikuyu Yolu, No: 6, ENKA Konferans Salonu, Beşiktaş – İstanbul

Gündem

 1. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi ve Başkanlık Divanı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi,
 2. 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Finansal Tabloların okunması ve görüşülmesi,
 3. Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi,
 4. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Bağış ve Yardım Politikası çerçevesinde 2017 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması,
 5. 2017 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması,
 6. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin şirketin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi,
 7. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi,
 8. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası’nda belirlenen esaslara göre Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur haklarının aylık net 15.500 TL olarak belirlenmesi,
 9. Şirket Ana Sözleşmesinin 6’ncı ve 27’inci maddelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarısının ortakların onayına sunulması,
 10. Yönetim Kurulu tarafından Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak önerilen KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin seçiminin onaylanması,
 11. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince şirketin mevcut Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde hazırlanan 2017 yılı Bilanço Kârı’nın dağıtımı hakkında karar alınması,
 12. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3’üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin olmadığının ortakların bilgisine sunulması,
 13. Yönetim Kurulu’na Ana Sözleşmenin Temettü Avansı Dağıtımı başlıklı 37’nci maddesi ve 23 Ocak 2014 tarihli Sermaye Piyasası Kurulu II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği kapsamında, 2018 hesap dönemi için Kâr Payı Avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesinin onaylanması,
 14. 2018 hesap dönemi sonunda yeterli kâr oluşmaması veya zarar oluşması durumlarında, dağıtılacak kâr payı avansının 2018 hesap dönemine ilişkin yıllık finansal durum tablosunda yer alan kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklardan mahsup edileceği hususunun görüşülüp onaylanması,
 15. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’nun açıklaması doğrultusunda, küçük hissedarların menfaatlerinin korunması amacıyla şirketimizin borsada gerçekleştirmiş olduğu kendi paylarının geri alım işlemleri hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 16. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 395’inci ve 396’ncı maddelerindeki yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi ve Kurumsal Yönetim İlkeleri doğrultusunda 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul’a bilgi verilmesi,
 17. Dilek ve temenniler.