ÖZEL DURUM AÇIKLAMALARI

27.12.2012

Şirketimizin %56 oranında dolaylı iştiraki olan Rusya Federasyonunda kurulu JSC Moskva Krasnye Holmy şirketinin Moskova Belediyesi’nin sahipliğindeki %19,87 oranındaki hissesi için 25 Aralık 2012 tarihinde yapılan ihaleyi, Rusya Federayonunda kurulu bağlı ortaklığımız Limited Liability Enmar şirketi 2.8 milyar Ruble bedelle kazanmıştır. Hisse Satın Alım Anlaşması’nın 17 Ocak 2013’ten sonra imzalanmasını müteakip devir işlemleri tamamlanacaktır.

 

20.12.2012

25 Şubat 2011 tarih ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 6111 sayılı Kanun’un 157’nci maddesi ile değiştirilen Sermaye Piyasası Kanunu’nun Geçici 6’ncı maddesine göre, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirilmeyen şirketimize ait hisse senetleri için pay sahiplerinin söz konusu hisse senetleri üzerindeki tüm hakları anılan tarihte kendiliğinden sona ermiş sayılacaktır.

Bu nedenle fiziken sahip oldukları payları kaydi sistemde henüz kendi adlarına kaydettirmemiş olan pay sahiplerimiz, 31 Aralık 2012 tarihine kadar kaydileştirme işlemlerini tamamlamadıkları takdirde, anılan tarihten itibaren bu hisse senetlerinden doğan bütün haklarını Kanun gereği kaybedeceklerdir. Pay sahiplerimizin hak kaybına uğramamaları için en kısa sürede Şirketimiz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

İş bu duyuru, pay sahiplerimizin haklarının korunması amacıyla yapılmış olup, kaydileştirme işlemleri için zamanında işlem yapmayan pay sahiplerimizin kanunun amir hükümlerinin uygulanması sonucu 31 Aralık 2012 tarihinde oluşabilecek hak kayıplarından dolayı şirketimizin hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını beyan ederiz.

 

27.11.2012

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi Sözleşmesi 17.05.2012 tarihinde Şirketimiz ile Saha Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. arasında imzalanmıştır. Sözleşme iki derecelendirme dönemini kapsamakta olup 17.05.2014 tarihinde sona erecektir.

 

26.11.2012

Türkiye’de Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygun olarak derecelendirme yapmak üzere faaliyet izni bulunan, Saha Kurumsal Yönetim ve Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. (“Saha”) tarafından hazırlanan Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu tamamlanmıştır. Şirketimizin, Kurumsal Yönetim ilkelerine uyumunun derecelendirilmesine ilişkin olan bu rapor, Saha’nın Şirketimiz nezdinde yaptığı ayrıntılı incelemelerinden elde edilen sonuçlardan yararlanılarak mevcut metodoloji kapsamında hazırlanmıştır. Şirketimizin Kurumsal Yönetim Notu 10 üzerinden 9,16 olarak tespit edilmiş olup alt başlıklar halinde notlar 100 üzerinden sırasıyla Pay Sahipleri 89,11, Kamuyu Aydınlatma 95,97, Menfaat Sahipleri 89,41 ve Yönetim Kurulu 89,24 olarak belirlenmiştir.

Kurumsal Yönetim Derecelendirme Raporu, Şirketimizin internet sitesinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

 

16.11.2012

Şirketimizin 30.09.2012 ara hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış İngilizce konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

 

27.09.2012

27 Eylül 2012 tarihinde saat 11:00’da yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, Gündemin 3. maddesindeki “Kısmi Bölünme Sözleşmesi” şirketin beklediği gelişmelerin gerçekleşmemiş olması sebebiyle oy çokluğuyla reddedilmiştir. Olağanüstü Yedeklerimizde bulunan 129.638.095,40 TL’nin 80.000.000 TL’lik kısmının 2.800.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine, 1 (bir) TL’lik nominal değerli hisse senedi başına 0,0286 TL brüt / 0,0243 TL net (çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %2,86, net %2,43 olmak üzere), nakit olarak 10.10.2012 tarihinden itibaren dağıtılmasına ise oybirliğiyle karar verilmiştir.

 

17.09.2012

Şirketimizin %81,65 oranında hissedarı olduğu iştirakimiz Pimaş Plastik İnşaat Malzemeleri A.Ş. ile ilgili stratejik opsiyonlarımızın araştırılması ve değerlendirilmesi konularında çalışmalar yapmak üzere Bank of America Merrill Lynch ile 17 Eylül 2012 tarihinde bir yetkilendirme anlaşması imzalanmıştır.
İlerleyen süreçte ortaya çıkabilecek gelişmeler hakkında kamuoyu tarafımızca bilgilendirilecektir

 

16.08.2012

Yönetim Kurulu Üyeleri 15.08.2012 tarihinde toplanarak 13.08.2012 tarih 874 sayılı Yönetim Kurulu Kararı’na göre; 27.09.2012 tarihinde saat 11:00’da Zincirlikuyu Yolu, ENKA III. Binası, Konferans Salonu Balmumcu-Beşiktaş / ISTANBUL adresinde yapılacak Adi ve İmtiyazlı Pay Sahipleri Olağanüstü Genel Kurul gündemine “Kar dağıtımı hakkında karar alınması” maddesinin eklenmesine karar vermiştir.

Bu eklemeyle birlikte Olağanüstü Genel Kurul Gündemi aşağıdaki şekilde oluşmuştur:

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi
 2. Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi
 3. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi” başlıklı 19. maddesinin 3. fıkrasının b bendi ve “Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme” başlıklı 20. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: I No: 31 sayılı Tebliği’nin Seri: I No: 44 sayılı Tebliğ ile değişik 20/A maddesi ile Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca düzenlenen “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 159 ile devamı hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Istanbul 40. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tespit ettiği bilirkişi kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.07.2012 tarih ve 7625 sayılı izni ile onaylanan kısmi bölünme sözleşmesinin okunması ve Genel Kurul’un onayına sunulması
 4. Kar dağıtımı hakkında karar alınması
 5. Dilekler ve Kapanış

 

16.08.2012

Yönetim Kurulu Üyeleri 15.08.2012 tarihinde toplanarak Olağanüstü Yedeklerimizde bulunan 129.638.095,40 TL’nin 80.000.000 TL’lik kısmının 2.800.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine nakit olarak 10.10.2012 tarihinden itibaren dağıtılması için Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına karar vermiştir.

 

13.08.2012

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.07.2012 tarih ve 7625 sayılı izni ile onaylanan, şirketimizin elinde bulundurduğu S.S. Makine ve İmalat Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ortaklık paylarının, şirketimizin %99,99 oranında iştirak ettiği ENKA Elektrik Üretim A.Ş.’ye kısmi bölünme suretiyle kayıtlı değerleri üzerinden devredilme işlemi ile ilgili hazırlanan duyuru metni internet sitemizde Olağanüstü Genel Kurul Gündemi sayfasında yatırımcılarımızın bilgisine sunulmuştur.

 

13.08.2012

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ 13.08.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TÜRÜ OLAĞANÜSTÜ
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İSE AİT OLDUĞU HESAP DÖNEMİ  –
TARİHİ 27.09.2012
SAATİ 11:00
ADRESİ ZİNCİRLİKUYU YOLU, ENKA III. BİNASI, KONFERANS SALONU, BALMUMCU – BEŞİKTAŞ / ISTANBUL

 

GÜNDEM

 1. Açılış ve Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi
 2. Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi
 3. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi” başlıklı 19. maddesinin 3. fıkrasının b bendi ve “Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme” başlıklı 20. maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri: I No: 31 sayılı Tebliği’nin Seri: I No: 44 sayılı Tebliğ ile değişik 20/A maddesi ile Maliye Bakanlığı ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca düzenlenen “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ”, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 159 ile devamı hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve Istanbul 40. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin tespit ettiği bilirkişi kurulu ile Sermaye Piyasası Kurulu’nun 23.07.2012 tarih ve 7625 sayılı izni ile onaylanan kısmi bölünme sözleşmesinin okunması ve Genel Kurul’un onayına sunulması
 4. Dilekler ve Kapanış

 

09.08.2012

HERHANGİ BİR OTORİTEYE MALİ TABLO VERİLMESİ 

Mali Tablonun Hesap Dönemi 30.06.2012
Mali Tablonun Verildiği Otorite ISTANBUL DEFTERDARLIGI BUYUK MUKELLEFLER VERGI DAIRES
Mali Tablonun Verilme Nedeni 2012 YILI 2. DONEM GECICI VERGI
Mali Tablonun Verilme Tarihi 09.08.2012

Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş, 01.01.2012 – 30.06.2012 dönemine ait gelir tablomuz ektedir.

 

23.05.2012

18.04.2012 tarihli 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Kararı’na göre sermaye artış işlemlerimiz, 18.05.2012 tarih ve 16/571 sayı ile SPK tarafından Kurul kaydına alınmış ve 22.05.2012 tarih 42/571 numaralı SPK belgesi ile tamamlanmıştır. Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi, 25.05.2012 olarak belirlenmiş olup, 300.000.000 TL tutarında, %12 oranında bedelsiz arttırım sonrasında, şirketin ödenmiş sermayesi 2.500.000.000 TL’sından 2.800.000.000 TL’sına çıkacaktır.

 

15.05.2012

Şirketimizin 31.03.2012 ara hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanmış İngilizce konsolide mali tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

 

02.05.2012

Yönetim Kurulu Üyeleri, Yönetim Kurulu Üyeleri arasındaki iş dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına;

M.Sinan Tara Yönetim Kurulu Başkanı
Haluk Gerçek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Erdoğan Turgut Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Üye
E. Melih Araz Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)
V. Ergin İmre Yönetim Kurulu Üyesi (İcracı Olmayan Bağımsız Üye)

Kurul bünyesinde oluşturulacak komitelere ilişkin olarak;

Denetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
E. Melih Araz’ın (Başkan) ve
V. Ergin İmre’nin (Üye) seçilmelerine;

Kurumsal Yönetim Komitesine 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
E. Melih Araz’ın (Başkan) ve
Erdoğan Turgut’un (Üye) seçilmelerine;

Yeni oluşturulacak olan Riskin Erken Saptanması Komitesine ise 1 yıl süreyle görev yapmak üzere:
V. Ergin İmre’nin (Başkan) ve
Erdoğan Turgut’un (Üye) seçilmelerine;

Ayrıca Yönetim Kurulu yapılanması gereği, Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi’nin kapsamına giren konulara ilişkin faaliyetlerin Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından icra edilmesine; oluşturulan komitelerin çalışma esasları ve görev alanları ile ilgili esasların komite üyeleri tarafından belirlenerek Yönetim Kurulu’na sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar vermiştir.

 

02.05.2012

Yönetim Kurulu Üyeleri, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin Ana Sözleşmesi’nin 22’nci Maddesi uyarınca İcra Kurulu oluşturularak iş dağılımının aşağıdaki şekilde yapılmasına karar vermişlerdir.

A. Mehmet Tara İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür (Mühendislik ve Mimari Proje Ofisleri, Personel ve İnsan Kaynakları, Çevre, Sağlık ve İş Güvenliği, Hukuk İşleri, Kalite Güvencesi, Makine İkmal, Moskova Proje ve Yatırımları)
M. Gökhan Sağnaklar İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
Alp Doğuoğlu İcra Kurulu Üyesi (Enerji Projeleri)
Fikret Güler İcra Kurulu Üyesi (Muhasebe ve Finansman)
B. Burak Özdoğan İcra Kurulu Üyesi (Moskova Projeleri)
C. Şan Gürdamar İcra Kurulu Üyesi (Umman)
Özger İnal İcra Kurulu Üyesi (Altyapı Projeleri)
S. Oğuz Kırkgöz İcra Kurulu Üyesi (Petrol ve Doğalgaz Projeleri)
Zafer Gür İcra Kurulu Üyesi (Özel Projeler)

 

02.05.2012

Yönetim Kurulu Üyeleri, 18 Nisan 2012 tarihinde yapılan 2011 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları neticesinde, Şirket sermayesinin 2.500.000.000 (İki Milyar Beş Yüz Milyon) Türk Lirası’ndan 2.800.000.000 (İki Milyar Sekiz Yüz Milyon) Türk Lirası’na çıkarılmasına, artırılacak 300.000.000 (Üç Yüz Milyon) Türk Lirası’nın, yine aynı Genel Kurul Kararı gereğince dağıtılmasına karar verilen 1’inci Temettü’den 115.000.000 TL’sı ve 2’nci temettüden 185.000.000 TL’sının sermayeye ilave edilmesi suretiyle karşılanmasına ve kayda alınma belgesi için Sermaye Piyasası Kurulu’na müracaat edilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliğiyle karar vermiştir.

 

18.04.2012

18 Nisan 2012 tarihinde saat 14:00’da yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında, 2011 Dağıtılabilir Dönem Kârı üzerinden hissedarlarımıza; 1 (bir) TL’lik nominal değerli hisse senedi başına 0,0840 TL brüt / 0,0743 TL net (çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %8,40, net %7,43 olmak üzere) toplam 210.000.000 TL nakit temettü ile 115.000.000 TL birinci temettüden, 185.000.000 TL ikinci temettüden ilave edilmek üzere, toplamda 300.000.000 TL bedelsiz sermaye artışı (%12,00 oranında) yapılmasına karar verildi.

 

04.04.2012

Yönetim Kurulumuz, aşağıda sunulan Yönetim Kurulu ve Üst Düzey Yöneticilerin Ücret Politikası’nın Genel Kurul’da ortakların bilgisine sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.

 

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. YÖNETİM KURULU VE ÜST DÜZEY YÖNETİCİLERİN ÜCRET POLİTİKASI

1.Amaç ve Kapsam

Bu politika, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, yükümlülük ve prensipler çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilerin ücretlendirme ilke, kural, koşul ve uygulamalarını içeren bir politika olup, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları esas sözleşmede tanımlanmış olup, her yıl yapılan Olağan Genel Kurul toplantı gündemine ayrı bir madde konularak, Genel Kurul’ca belirlenmekte ve ayrıca şirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır. Ücret Politikası ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Üst Düzey Yöneticilerin performanslarının sürdürülebilirliği ve artırılması hedeflenmektedir.

 

2.Ücretlendirme Esasları

Yönetim Kurulu Üyelerine Verilen Ücretler

Bağımsız Üyeler: Bağımsız üyeler her yıl Genel Kurul’da belirlenen tutarda aylık huzur hakkı alırlar. Bu ücretler bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeydedir ve şirketin performansına dayalı olarak belirlenmemektedir.

İcrada Görevli Olan ve İcrada Görevli Olmayan Üyeler: İcrada görevli olan ve icrada görevli olmayan Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilen tutarda huzur hakkı alırlar bunun yanı sıra performansa dayalı olarak aşağıda açıklandığı şekilde şirkete sağladıkları katkılar ve hedeflere ulaşma derecelerine göre prim de almaktadırlar.

Üst Düzey Yöneticilere Verilen Ücretler

Üst düzey yöneticilere yapılacak ödemeler, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenen ve her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyimler dikkate alınarak hesaplanan sabit ücretin yanında, prim ödemelerini de içermektedir.

 

3.Performans ve Ücretlendirme Yöntemleri 

Sabit Ücret Ödemeleri: 

Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları ve Üst Düzey Yöneticilere verilecek sabit ücretlerin şirketin iç dengeleri, stratejik hedefleri ve etik değerleriyle uyumlu olmasına özen gösterilir. Sabit ücret görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; her bir pozisyon için piyasadaki ekonomik durum, şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedefleri, hedeflerin gerçekleşme dereceleri, kişilerin pozisyon ve deneyimleri dikkate alınarak hesaplanır. Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirilmesinde şirketin kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

 

Performans Ödemeleri (Prim Ödemeleri): 

Performansa dayalı olarak belirlenen prim ödemesinde ise piyasadaki eşdeğer pozisyonda çalışan kişiler için oluşturulan prim politikaları, şirketin hedeflerine ulaşma derecesi ve bireysel performanslar gibi hususlar dikkate alınmakta, özsermayeyi etkilemeyecek düzeyde olmasına özen gösterilmektedir. Şirketimizde bu politika kapsamında herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve üst düzey yöneticiye borç verilmemekte, kredi kullandırılmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

 

03.04.2012

13.01.2012 tarihli özel durum açıklamamızda dolaylı iştirakimizin perakende aktiflerinin satılması ile ilgili olarak bir çerçeve anlaşması imzalandığı açıklanmıştı. Bu aktiflere ilişkin devir işlemleri yapılmış olup toplam 126.8 milyon EUR tutarında tahsilat yapılmıştır. Bu işlemin konsolide finansallarımıza yaklaşık olarak 52 milyon ABD Doları tutarında kâr etkisi oluşturacağı beklenmektedir.

 

02.04.2012

Şirketimiz Yönetim Kurulu 30 Mart 2012 tarihinde toplanarak, 01 Nisan 2012 tarihi itibarıyla Şirket Genel Müdürlüğü’ne A. Mehmet Tara’nın getirilmesine toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.

 

27.03.2012

Şirketimizin 31.12.2011 ana hesap dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanıp denetlenmiş İngilizce Konsolide Mali Tabloları ve bunlara ilişkin açıklayıcı notları internet sitemiz www.enka.com adresinde yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

 

27.03.2012

Semaye Piyasası Kurulu’nun Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ’i kapsamında belirlenen Yönetim Kurulu Üye Adayları’na ilişkin bilgiler internet sitemiz www.enka.com adresinde Yatırımcı İlişkileri – Genel Kurul Gündemi başlığı altında yatırımcıların bilgisine sunulmuştur.

 

26.03.2012

Yönetim Kurulumuz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ esaslarına uygun olarak ve denetimden sorumlu komitenin görüşü doğrultusunda, şirketimizin 2012 yılına ilişikin finansal tablolarının denetlenmesi için DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin (member of Deloitte Touche Tohmatsu) seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul’un onayına sunulmasına karar vermiştir.

 

21.03.2012

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak, ekte sunulan Kâr Dağıtım Politikası ile Bağış ve Yardımlara İlişkin Şirket Politikasının Genel Kurul’da ortakların bilgi ve onaylarına sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Kâr Dağıtım Politikası

Geçmiş yıllara ait karların dağıtımı ve yıllık temettü ödemesi için Yönetim Kurulu, şirketin o yılki performansını, ekonomik şartları, sonuçlanan projeleri, yatırımları ve şirketin nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul’a kâr dağıtım önerisi sunar.

Şirketin ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre belirlenen kriterler doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmesidir.

Ana Sözleşmenin 36’ncı maddesi uyarınca Net Dağıtılabilir Dönem Kârı’ndan,

 1. Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği oranda 1’inci Temettü ayrılır (Yıl içinde yapılan bağışlar Genel Kurul’un bilgisine sunularak 1’inci Temettünün hesaplanmasına esas teşkil eden Net Dağıtılabilir Dönem Kârı matrahına ilave edilir).
 2. Kalanın %5’i oranındaki miktarı ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Kurucu İntifa Senedi sahiplerine
 3. Kalan kârın %2,5 oranındaki miktarı ENKA Holding İntifa Senedi sahiplerine payları oranında ödenir
 4. Kalandan 2’nci Tertip kâr payının dağıtılıp dağıtılmaması ve oranı Genel Kurul’da bulunan mevcut ortakların oylaması sonucu çoğunlukla belirlenir
 5. Yasa hükmü ile ayrılması gereken yedek akçeler ile Esas sözleşmede pay sahipleri için belirlenen 1.Temettü nakden veya hisse senedi biçiminde dağıtılmadıkça; başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarılmasına ve temettü dağıtımında imtiyazlı pay sahiplerine, katılma, kurucu ve adi intifa senedi sahiplerine, yönetim kurulu üyeleri ile memur, müstahdem ve işçilere, çeşitli amaçlarla kurulmuş olan vakıflara ve bu gibi kişi ve kurumlara kar payı dağıtılmasına karar verilemez

Genel Kurul’da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı ulusal yayın yapan iki gazeteye verilen ilanlarla, Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla gönderilen özel durum açıklamasıyla ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesiyle pay sahiplerine duyurulur.

 

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. Bağış ve Yardım Politikası

Şirketimiz, yapacağı bağış ve yardımları, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla aşağıdaki temel kriterler doğrultusunda belirlemektedir.

Temel Amaçlar:
Toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızda bir kurumsal sorumluluk oluşturmanın yanında sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılaması ve kamuya yarar sağlamaya yönelik olması bağış ve yardımlardaki temel amaçlardır.
Bağış/Yardım Yapılabilecek Kuruluşlar:

 • ENKA Spor ve Eğitim Vakfı: Şirketimiz bağış ve yardımlarının büyük bölümünü ENKA Spor ve Eğitim Vakfı kanalıyla yürütmektedir. Şirketimiz, ana amaçları Türk gençliğini çağdaş spor düzeyine eriştirmek, eğitimi ve sosyal yapıyı güçlendirmek olan Vakfın bu doğrultuda ihtiyaç duyduğu kaynaklar için bağış yapmayı ilke edinmiştir
 • Doğal afetler sonrası Başbakanlık nezdinde açılan yardım hesapları
 • Muteber vakıflar listesinde bulunan vakıflar
 • İhtiyaç durumundaki diğer vakıf ve kuruluşlar

Bağış/Yardım Türleri:

 • Nakdi Yardımlar
 • Ayni Yardımlar

Bağış/Yardımlar için Şirket İçi Karar Alma Prosedürleri:

 • Tutarı 10,000 TL’nin üzerinde olan her türlü bağış/yardım en az bir Yönetim Kurulu Üyesi ya da İcra Kurulu Üyesinin imzası ile gerçekleştirilebilir
 • Şirket içi komiteler, departmanlar ve çalışma grupları bağış/yardımlarla ilgili Yönetim Kurulu Üyelerine ve İcra Kurulu Üyelerine öneri sunabilirler

 

21.03.2012

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyeleri toplanarak,

Şirket’in, enerji alanında yatırım yapmak amacıyla, iki yıldır elinde bulundurduğu S.S. Makine ve İmalat Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ortaklık paylarının, Şirket’in %99,99 oranında iştirak ettiği ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (“EPDK”) lisans başvurusunda bulunan ENKA Elektrik Üretim A.Ş.’ye kısmi bölünme suretiyle kayıtlı değerleri üzerinden devri hususu müzakere edilmiştir.

Sonuç Olarak:

 1. Şirketin, S.S. Makine ve İmalat Sanayicileri Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ortaklık paylarını, ENKA Elektrik Üretim A.Ş.’ye kısmi bölünme suretiyle kayıtlı değerleri üzerinden devretmesine ve bu işleme yönelik çalışmalara başlanmasın
 2. Kısmi bölünme işleminin, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun “Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi” başlıklı 19’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasının b bendi ve “Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme” başlıklı 20’nci maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:1 No:44 sayılı Tebliğ ile değişen Seri:I No:31 sayılı Tebliği’nin 20/A maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 21.11.2003 tarih ve 60/1393 sayılı kararı ile Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nca düzenlenen “Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ” hükümlerine göre yapılmasına
 3. Kısmi bölünme neticesinde ENKA Elektrik Üretim A.Ş.’den alınacak hisselerin Şirket’e verilmesine
 4. Kısmi bölünme işlemine ilişkin çalışmaların Şirket’in 31.12.2011 tarihli mali tabloları esas alınarak gerçekleştirilmesine karar verilmiştir

Bu kapsamda Yönetim Kurulumuzca kısmi bölünme sözleşmesinin taslağı hazırlanacak, bilirkişi incelemesi için mahkemeye başvurulacak ve Sermaye Piyasası mevzuatının aradığı başvuru için tüm gerekli işlemler yapıldıktan sonra Sermaye Piyasası Kurulu’na (“SPK”) başvurulacaktır. SPK’dan olumlu sonuç alınması halinde ve EPDK’dan gerekli lisansın ENKA Elektrik Üretim A.Ş.’ye verilmesi koşuluyla bölünme sözleşmesinin son halinin Şirket Genel Kurulu’nun onayına sunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

21.03.2012

Yönetim Kurulu Üyeleri, 2011 yılı faaliyet dönemine ait, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına göre düzenlenmiş olan Konsolide Bilanço ve Kâr-Zarar hesaplarının incelenmesi neticesinde, 1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011 döneminde oluşan net konsolide Kâr’dan;

2.500.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine (Nakit) 210,000,000 TL
2.500.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine (Bedelsiz) 300,000,000 TL
İntifa senedi sahiplerine 18,104,817 TL
Yönetim Kurulu Üyelerine 2,232,927 TL

Olmak üzere nakit kâr payının 15 Mayıs 2012 tarihinden itibaren dağıtılması, bedelsiz dağıtılacak tutarın sermayeye ilavesi ve kanuni yedek akçe ayrıldıktan sonra kalan miktarın olağanüstü yedek akçe olarak ayrılması için Genel Kurul’a teklifte bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermişlerdir.

 

21.03.2012

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.12.2011 tarih ve Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği kapsamında bağımsız yönetim kurulu üye adaylarına ilişkin olarak Şirketimizin 15.02.2012 tarih ve 842 sayılı Yönetim Kurulu Kararı doğrultusunda Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur. Bu üyelerin de dahil olduğu aşağıda isimleri bulunan Yönetim Kurulu Üye Adaylarının 2011 yılı Olağan Genel Kurulu’nda ortakların onayına sunulmasına ve Genel Kurul Toplantı İlanını takiben kamuya açıklanmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

M. Sinan Tara – İcracı Üye
Haluk Gerçek – İcracı Üye
Erdoğan Turgut – İcracı Olmayan Üye
E. Melih Araz – İcracı Olmayan Üye Bağımsız Üye
Veli Ergin İmre – İcracı Olmayan Üye Bağımsız Üye

 

21.03.2012

GENEL KURUL TOPLANTISI YAPILMASINA İLİŞKİN YÖNETİM KURULU KARARI

YÖNETİM KURULU KARAR TARİHİ 21.03.2012
GENEL KURUL TOPLANTI TÜRÜ OLAĞAN
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI İSE AİT OLDUĞU HESAP DÖNEMİ 2011
TARİHİ 18.04.2012
SAATİ 14:00
ADRESİ ZİNCİRLİKUYU YOLU, ENKA III. BİNASI, KONFERANS SALONU, BALMUMCU – BEŞİKTAŞ / ISTANBUL

 

GÜNDEM

 1. Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın seçimi
 2. Başkanlık Divanı’na, Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nı imzalama yetkisinin verilmesi
 3. 2011 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporu ile Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının okunması ve görüşülmesi
 4. Bağımsız Denetçi Raporu’nun okunması ve görüşülmesi
 5. 2011 yılı içinde yapılan bağışların ortakların bilgisine sunulması
 6. 2011 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplarının onaylanması, Yönetim Kurulu Üyeleri’nin ve Denetçiler’in ibrası
 7. Yönetim Kurulu ve üst düzey yöneticilerin ücret politikasının ortakların bilgisine sunulması
 8. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin seçimi
 9. Yönetim Kurulu Üyeleri’nin huzur haklarının tespiti
 10. Denetçilerin seçimi ve ücretlerinin tespiti
 11. 2011 yılı Bilanço kârının dağıtımı hakkında karar alınması
 12. Şirketin Kâr Dağıtım Politikasının onaylanması
 13. Şirketin Bağış ve Yardımlarına ilişkin Politikasının onaylanması
 14. Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması
 15. Şirketimizin; 2.800.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının 4.000.000.000 TL’na yükseltilmesinin ve bu amaçla Ana Sözleşmemizin Sermayeye ilişkin 6’ncı maddesinin değiştirilmesine ve aynı zamanda SPK’nın Seri: IV No:56 sayılı Tebliğ hükümlerine uyum amacıyla Ana Sözleşmemizin 13, 14, 19, 20, 21, 22, 25, 29, 31, 35 ve 36’ncı maddelerinin değiştirilmesine ilişkin olarak SPK tarafından 29.02.2012 tarih 2244 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 08.03.2012 tarih 1729 sayılı alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarısının ortakların onayına sunulması
 16. Ana Sözleşmemizin Amaç ve Konusuna ilişkin 3’üncü maddesinin değiştirilmesi ile ilgili olarak SPK tarafından 12.03.2012 tarih ve 2984 sayılı, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan 15.03.2012 tarih ve 1938 sayılı alınmış onaylar doğrultusundaki tadil tasarısının ortakların onayına sunulması
 17. SPK 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı uyarınca, 3’üncü kişiler lehine verilmiş Teminat, Rehin ve İpoteklerin toplam tutarının ortakların bilgisine sunulması
 18. Yönetim Kurulu Üyeleri’ne T.T.K.’nun 334’üncü ve 335’inci maddeleri ve SPK Seri: IV, No: 56 sayılı Tebliği’nin 1.3.7. maddesinde yazılı işlemlerin ifası için gerekli iznin verilmesi
 19. Dilek ve temenniler

 

06.03.2012

Şirketimiz Yönetim Kurulu 05.03.2012 tarihinde toplanarak, Şirket Ana Sözleşmesinin Amaç ve Konusuna ilişkin 3.üncü maddesine ilişkin ekli değişiklik taslağının uygunluğu ve gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına ve bunu müteakip onaylandığı şekliyle Ana Sözleşme tadil tasarısının 2011 yılı Olağan Genel Kurul gündemine alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar vermiştir.

 

24.02.2012

Şirketimiz Yönetim Kurulu 24.02.2012 tarihinde toplanarak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 30.12.2011 tarih ve Seri: IV, No: 56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ile bu Tebliğde değişiklik yapılmasına dair yayınlanan 11.02.2012 tarih ve Seri: IV, No: 57 sayılı Tebliğ kapsamında hazırlanan Şirketimizin ekli Ana Sözleşme değişiklik taslağının uygunluğu ve gerekli izinlerin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmasına ve bunu müteakip onaylandığı şekliyle Ana Sözleşme tadil tasarısının 2011 yılı Olağan Genel Kurul gündemine alınmasına toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile karar verilmiştir.

 

14.02.2012

HERHANĞİ BİR OTORİTEYE MALİ TABLO VERİLMESİ

MALİ TABLONUN HESAP DÖNEMİ 31.12.2011
MALİ TABLONUN VERİLDİGİ OTORİTE ISTANBUL DEFTERDARLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ
MALİ TABLONUN VERİLME NEDENİ 2011 YILI 4.DÖNEM GEÇİCİ VERGİ
MALİ TABLONUN VERİLME TARİHİ 13.02.2012

Geçici Vergi Beyannamesi ekinde verilen, Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiş, 01.01.2011 – 31.12.2011 dönemine ait gelir tablomuz ektedir.

 

13.01.2012

Rusya Federasyonu’nda mukim dolaylı iştirakimiz OOO ENKATC şirketi perakende aktiflerinin satılması ile ilgili olarak OOO BILLA ve OOO BILLA REALTY şirketleri ile bir çerçeve anlaşması imzalamıştır. Gerekli izinlerin alınmasını müteakip devir işlemleri yapılacaktır.

 

10.01.2012

Şirketimiz Yönetim Kurulu toplanarak; JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION (JBIC), Japonya ile ENKA Pazarlama İhracat İthalat A.Ş. arasında 5 Ocak 2012 tarihinde imzalanan 15.000.000.000 JPY (Onbeş Milyar Japon Yeni) tutarındaki uzun vadeli kredi ile ilgili olarak Garantör olunmasına ve garanti mektubunu imzalamaya Sn. Haluk Gerçek ve Sn. Fikret Güler’in yetkili kılınmasına oy çokluğu ile karar vermişlerdir.