ÖNCELİK

4

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

STRATEJİSİ

İşi İyi ve Doğru Yapmak

Çalışana Değer Vermek

Toplumu Kalkındırmak

Çevresel Etkiyi Azaltmak

STRATEJİMİZ

Mühendislik ve inşaat, enerji, gayrimenkul ve ticaret gibi farklı sektörlerde ve çok farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren ENKA, tüm operasyonlarında sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etme taahhüdünde bulunmuştur.

ENKA, iç ve dış paydaşlarına yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı benimsemektedir. Bu çerçevede, 2017 yılında ENKA’nın sürdürülebilirlik stratejisini geliştirmek üzere hem kurum içinde hem de kurum dışındaki paydaşlarla yoğun bir paydaş diyaloğu çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalışma, kurum içinden farklı iştirak ve departmanlardan temsilcilerin yer aldığı ve düzenli olarak bir araya gelen ENKA Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından yürütülmüş ve çalışmaya Sürdürülebilirlik Komitesi sponsoru olan ENKA Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı liderlik etmiştir.

ENKA’nın etki alanları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırlanan ENKA sürdürülebilirlik stratejisinin 4 temel ayağı bulunmaktadır:

İşi İyi ve Doğru Yapmak

ENKA, işini dürüst bir şekilde, vaktinde ve en yüksek kaliteyle yaparken, sorumlu ve etik bir anlayışın her seviyede benimsenmesini sağlar.

ENKA risk yönetiminin kapsamını ekonomik, çevresel ve sosyal konuları bütüncül bir şekilde ele alacak şekilde genişletir.

ENKA, sorumlu tedarik zinciri yönetimi çerçevesinde iş ortakları, taşeronları ve tedarikçilerini teşvik eder, eğitir, denetler ve iyileştirir.

ENKA, bayilerinde ve müşterilerinde de sürdürülebilirlik bilinci yaratmak için çalışır. Tüm paydaşlarına sürdürülebilirlik kapsamında liderlik yapar.

ENKA, inovasyon ve AR-GE çalışmalarıyla, sürdürülebilir kalkınmanın tesis edilmesine katkıda bulunur.

Çalışana Değer Vermek

ENKA, çalışanlarının ve taşeronlarının çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini korur.

ENKA, çalışan bağlılığının artırılması ve çalışanlarının karar mekanizmalarına daha aktif bir şekilde katılımı için çalışır.

ENKA, çalışanlarının eğitimi ve gelişimine yatırım yapar ve çalışanlarına eşit eğitim ve gelişim olanakları sağlar.

ENKA, çalışanlarında sürdürülebilirlik bilinci yaratmak için çalışır.

Toplumu Kalkındırmak

ENKA, gerçekleştirdiği altyapı ve üst yapı yatırımları ile yerel toplumların refahına ve kalkınmasına katkı sağlar.

ENKA, tüm dünyada faaliyet gösterdiği bölgelerde mühendislik mesleğinin gelişimine katkı yapar.

ENKA, okullarında sürdürülebilirlik bilincini yaygınlaştırarak sorumlu bir neslin gelişimine destek olur.

ENKA, eğitim, kültür-sanat ve spora yatırım yapar.

Çevresel Etkiyi Azaltmak

ENKA, çevresel etkisini ölçer, raporlar, hedefler koyar ve iyileştirir.

ENKA karbon ve su ayak izini küçültmek ve enerji verimliliği sağlamak üzere iyileştirmeler yapar.

ENKA, çevre-dostu bina çözümleri geliştirir ve uygular.

ENKA, yeşil ofis uygulamaları yürütür; çalışanlarını da çevreye saygılı davranmaları yönünde teşvik eder.

ENKA FTSE4Good Endeksi'nde Yer Almaktadır.

FTSE Russell (FTSE International Limited ve Frank Russell Company), ENKA İnşaat’ın FTSE4Good kriterlerine göre bağımsız olarak değerlendirildiğini ve FTSE4Good Endeks Serisi’nde yer alma şartlarını yerine getirdiğini onaylamaktadır. Küresel endeks sağlayıcısı FTSE Russell tarafından oluşturulan FTSE4Good Endeks Serisi, güçlü çevre, sosyal ve yönetişim (ESG) uygulamalarına sahip şirketlerin performansını ölçmek için tasarlanmıştır. FTSE4Good, sorumlu yatırım fonları ve diğer yatırım ürünleri oluşturmak ve değerlendirmek için çok çeşitli piyasa katılımcıları tarafından kullanılmaktadır.

http://www.ftse.com/products/indices/FTSE4Good

ENKA Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Bağlantısı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler, 2012 yılında Rio de Janeiro’da toplanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda doğmuştur ve Ocak 2016’da yürürlüğe girmiştir. Belirlenen 17 küresel hedef (SKH) ve 167 alt hedef ile amaç, dünyamızın karşı karşıya olduğu acil çevresel, siyasi ve ekonomik sorunları ele alan evrensel hedefler kümesi oluşturmaktır.

ENKA, sürdürülebilirlik stratejisi, aldığı kararlar ve yürüttüğü operasyonlar ile BM Küresel Hedefler ajandasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

ENKA sürdürülebilirlik stratejisi, özellikle aşağıda belirlenen SKH’ler ile bağlantılıdır:

http://www.kureselhedefler.org/