ÖNCELİK

4

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

STRATEJİSİ

İşi İyi ve
Doğru
Yapmak

Çalışana
Değer Vermek

Toplumu
Kalkındırmak

Çevresel
Etkiyi
Azaltmak

STRATEJİMİZ

Mühendislik ve inşaat, enerji, gayrimenkul ve ticaret gibi farklı sektörlerde ve çok farklı coğrafyalarda faaliyet gösteren ENKA, tüm operasyonlarında sürdürülebilir kalkınmaya hizmet etme taahhüdünde bulunmuştur.

ENKA, iç ve dış paydaşlarına yönelik ekonomik, çevresel ve sosyal sorumlulukların bilincinde bir kurumsal sürdürülebilirlik anlayışı benimsemektedir. Yoğun bir paydaş diyaloğu çalışmasıyla geliştirilen ENKA Sürdürülebilirlik Stratejisi, Sürdürülebilirlik ve Uyum Departmanı ile kurum içinden farklı iştirak ve departmanlardan temsilcilerin yer aldığı ve düzenli olarak bir araya gelen ENKA Sürdürülebilirlik Komitesi tarafından güncel tutulmakta ve bu çalışmaya komitenin sponsoru olan ENKA Genel Müdürü ve İcra Kurulu Başkanı liderlik etmektedir.

ENKA’nın etki alanları ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda hazırlanan ENKA sürdürülebilirlik stratejisinin 4 temel ayağı bulunmaktadır:

İşi İyi ve Doğru Yapmak

ENKA, işini dürüst bir şekilde, vaktinde ve en yüksek kaliteyle yaparken, sorumlu ve etik bir anlayışın her seviyede benimsenmesini sağlar,

ENKA risk yönetiminin kapsamını ekonomik, çevresel ve sosyal konuları bütüncül bir şekilde ele alacak şekilde genişletir,

Sorumlu tedarik zinciri yönetimi çerçevesinde iş ortaklarını, taşeronlarını ve tedarikçilerini teşvik eder, eğitir, denetler ve iyileştirir,

Bayilerinde ve müşterilerinde de sürdürülebilirlik bilinci yaratmak için çalışır, tüm paydaşlarına sürdürülebilirlik kapsamında liderlik yapar,

ENKA, inovasyon ve AR-GE çalışmalarıyla, sürdürülebilir kalkınmanın tesis edilmesine katkıda bulunur.

Çalışana Değer Vermek

ENKA, çalışanlarının ve taşeronlarının çalışanlarının sağlığını korur, güvenliğini sağlar,

ENKA, çalışan bağlılığının artırılması ve çalışanlarının karar mekanizmalarına daha aktif bir şekilde katılımı için çalışır,

ENKA, çalışanlarının eğitimi ve gelişimine yatırım yapar ve çalışanlarına eşit eğitim ve gelişim olanakları sağlar,

ENKA, çalışanlarında sürdürülebilirlik bilinci yaratmak için çalışır.

Toplumu Kalkındırmak

ENKA, gerçekleştirdiği altyapı ve üst yapı yatırımları ile yerel toplumların refahına ve kalkınmasına katkı sağlar,

ENKA, tüm dünyada faaliyet gösterdiği bölgelerde mühendislik mesleğinin gelişimine katkı yapar,

ENKA, okullarında sürdürülebilirlik bilincini yaygınlaştırarak sorumlu bir neslin gelişimine destek olur,

ENKA, eğitim, kültür-sanat ve spora yatırım yapar.

Çevresel Etkiyi Azaltmak

ENKA, çevresel etkisini ölçer, raporlar, hedefler koyar ve iyileştirir,

ENKA karbon ve su ayak izini küçültmek ve enerji verimliliği sağlamak üzere iyileştirmeler yapar,

ENKA, çevre-dostu bina çözümleri geliştirir ve uygular,

ENKA, yeşil ofis uygulamaları yürütür; çalışanlarını da çevreye saygılı davranmaları yönünde teşvik eder.

ENKA Sürdürülebilirlik Stratejisi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Bağlantısı

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, diğer bir deyişle Küresel Hedefler, 2012 yılında Rio de Janeiro’da toplanan Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Konferansı’nda doğmuştur ve Ocak 2016’da yürürlüğe girmiştir. Belirlenen 17 küresel hedef (SKH) ve 167 alt hedef ile amaç, dünyamızın karşı karşıya olduğu acil çevresel, siyasi ve ekonomik sorunları ele alan evrensel hedefler kümesi oluşturmaktır.

ENKA, Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin bir imzacısıdır ve sürdürülebilirlik stratejisi, aldığı kararlar ve yürüttüğü operasyonlar ile BM Küresel Hedefler ajandasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

ENKA sürdürülebilirlik stratejisi, özellikle aşağıda belirlenen SKH’ler ile bağlantılıdır:

ENKA Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi'nde Yer Almaktadır

Yatırım portföylerine sürdürülebilirlik kriterlerini entegre eden yatırımcılar için küresel çapta sürdürülebilirlik göstergesi olarak kurulan ilk endeks olma özelliği taşıyan ve dünyanın önde gelen şirketlerinin çevresel, sosyal ve ekonomik (ÇSY) açıdan hisse performansını takip eden Dow Jones Sürdürülebilirlik Endeksi’nin (DJSI) 2020 yılı değerlendirmesi sonucunda, ENKA dünyanın en prestijli sürdürülebilirlik ve ÇSY endekslerinden biri olan DJSI’da yer almak üzere seçilmiştir.

borsa-istanbul-logo_

ENKA Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde Yer Almaktadır

Her yıl, bağımsız araştırma şirketi EIRIS’in; iklim değişikliği, biyoçeşitlilik, yolsuzlukla mücadele, insan hakları gibi uluslararası sürdürülebilirlik kriterlerini baz alarak yaptığı değerlendirme sonucunda, ENKA sergilediği kurumsal sürdürülebilirlik performansıyla, üst düzey çevresel, sosyal ve yönetişim performansı sergileyen şirketlerin listelendiği BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde 2019 yılının ekim ayı itibarıyla yer almaya hak kazanmıştır.

ftse

ENKA FTSE4Good Endeksi'nde Yer Almaktadır

FTSE Russell (FTSE International Limited ve Frank Russell Company), ENKA İnşaat’ın FTSE4Good kriterlerine göre bağımsız olarak değerlendirildiğini ve FTSE4Good Endeks Serisi’nde yer alma şartlarını yerine getirdiğini onaylamaktadır.

FTSE4Good, sorumlu yatırım fonları ve diğer yatırım ürünleri oluşturmak ve değerlendirmek için çok çeşitli piyasa katılımcıları tarafından kullanılmaktadır.

ENKA Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Sermaye Piyasası Kurulu “Kurumsal Yönetim İlkeleri” metodolojisine göre yapılan değerlendirmeye göre, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. için 2.11.2018 tarihinde, 9,18 olarak belirlenmiş olan Kurumsal Yönetim Derecelendirme notu, 4.11. 2019 tarihinde 9,28 olarak güncellenmiştir.

CDP (Carbon Disclosure Project ) Değerlendirmesi

The results of the Carbon Disclosure Project (CDP), which ENKA reported for the year 2017 for the first time in Climate Change and Water Security categories, were evaluated as “B-” in 2019. The results of the evaluation for the report of 2018 were announced in 2020 and the score of ENKA increased to “B”.