RÜŞVET & YOLSUZLUKLA
MÜCADELE

RÜŞVET & YOLSUZLUKLA MÜCADELE

ENKA, sorumluluk sahibi iş yönetimi anlayışının yerleşmesini sağlayan Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (United Nations Global Compact) 10 ilkesini benimsemektedir. Şirketimiz faaliyetlerini yürütürken her türlü rüşvet ve yolsuzluğun karşısındadır ve özel veya tüzel kişilerin doğrudan veya üçüncü kişiler üzerinden rüşvet alıp vermelerine iş kaybetmeye veya gecikmelere neden olsa bile izin vermeyecektir.

İlgili yasa, düzenleme ve ilkelere uyum sağlamak konusunda gösterdiği kararlılıkla ENKA Davranış Kuralları dokümanında “Küresel Olarak İş Yapmak” başlığı altında “Rüşvet İçin Sıfır Hoşgörü” prensibini benimsediğini bildirmiştir.

Rüşvet İçin Sıfır Hoşgörü

ENKA, özel veya tüzel kişilerin doğrudan veya üçüncü kişiler üzerinden rüşvetlerine, iş kaybetmemize veya gecikmelerle karşılaşmamıza neden olacak olsa bile izin vermemektedir.

Rüşvet, özel veya tüzel üçüncü kişilerin faaliyetlerini uygunsuz bir biçimde etkilemek için değerli herhangi bir şey veya başka bir avantajın verilmesi veya verilme vaadidir. Para, hediye, seyahat veya diğer harcamalar, konaklama, indirimler, iltimaslar, iş veya işe alım fırsatları, politik veya hayır amaçlı katkılar veya herhangi bir doğrudan veya dolaylı bedel rüşvet olarak değerlendirilebilir. Kişilerin konumunu kullanarak rüşvet niteliği taşıyan tavizlere göz yumması etik kural ihlali olarak değerlendirilir.

Rüşvet niteliğinde davranışlar yolsuzlukla mücadeleye ilişkin yasa maddeleri ve ilgili mevzuatı ihlal etmektedir. Tüm çalışanlar görevlerinde ilgili yerel ve diğer uygulanabilir yolsuzlukla mücadele kanunlarını bilmek ve bunlara uymak zorundadır. Yolsuzlukla mücadele kanunlarını ihlal etmenin sonuçları hem şirketimiz için hem de ilgili bireyler için ağırdır ve bu sonuçlar hukuki ve cezai yaptırımları içerebilir.

Rüşvet vermeyi reddeden çalışana, herhangi bir ceza veya yaptırım kesinlikle uygulanmamaktadır.

Müşterek girişim ortaklarımızdan, tedarikçilerimizden, yüklenicilerimizden, danışmanlarımızdan ve diğer iş ortaklarımızdan rüşvet konusunda sıfır hoşgörü politikasını uygulamalarını talep etmekteyiz.

Sorumlu ve Şeffaf Yönetim

ENKA denetim ve değerlendirmelerin, sürekli iyileşme ve risk tespiti için temel unsurlar olduğu görüşündedir. ENKA nezdinde rüşvet ve yolsuzlukla mücadele ve risklerin erken tespiti kapsamında iç denetim çalışmaları yürütülmektedir.

ENKA Merkez Ofis departmanları, iştirakleri ve tüm projelerinde; ENKA Finans ve Muhasebe, Mali Kontrol, Kalite Yönetimi, Sürdürülebilirlik ve Uyum, İnsan Kaynakları uzmanlarından oluşan “İç Denetim Komitesi” tarafından denetimler gerçekleştirilmektedir.

İç Denetim Komitesi, yıllık olarak yayınladığı denetim planı kapsamında, süreç kontrolü, finansal tablolar ve raporlar, mali kontrol, yerel ve uluslararası mevzuat ve uygunluk, rüşvet ve yolsuzluk ve kalite denetimlerini içeren geniş kapsamlı denetim çalışmaları yürütmektedir.

Bu denetimler, 30’dan fazla, alanında uzman ve deneyimli iç denetçi kadrosuyla, Uluslararası Denetim Standartlarına uygun olarak gerçekleştirilip, raporlanmakta; tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin düzeltici faaliyetler ivedilikle hayata geçirilmektedir.

Tüm şirket çalışanlarımızdan, bu denetimler süresince, kendi süreçleri ve çalışmaları konusunda şeffaf ve açık bir tutum sergilemelerini beklemekteyiz.

Bu doğrultuda ENKA iç denetim ekipleri, ISO 9001, ISO 27001, ISO 14001, ISO 45001 standartları, Merkez Kalite, ÇGS, Sürdürülebilirlik ve Uyum, Finans ve Muhasebe ve İnsan Kaynakları gereklilikleri ve prosedürleri, ENKA Davranış Kuralları, yerel ve uluslararası yasa ve mevzuatlar ve sözleşme gerekliliklerine uyumluluk kapsamında denetimler gerçekleştirmektedir. 2020 yılında ENKA projelerinin tamamı ve iştiraklerinin %9’u bu kapsamda denetlenmiştir. Pandemi önlemleri nedeniyle iştiraklerde gerçekleştirilmesi planlanan denetimlerin bir bölümü ENKA iç denetim ekibi tarafından gerçekleştirilememiş olup, bu denetimler iştiraklerin iç denetim ekipleri tarafından gerçekleştirilmiştir. Rutin iç denetimlere ek olarak 2019 yılından itibaren ENKA projelerinde ve iştiraklerinde insan hakları, çalışan hakları ve rüşvet ve yolsuzlukla mücadele başlıklarını ağırlıklı olarak içerecek şekilde Etik ve Uyum denetimleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Bu kapsamda, Türkiye, Rusya, Kazakistan, Sırbistan ve Irak’ta faaliyet gösteren ENKA proje ve iştiraklerinin bir bölümü insan hakları ve rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konularını kapsayacak şekilde denetlenmiştir.

Aynı zamanda, Tedarikçi Sürdürülebilirlik Denetim Programı aracılığıyla, tedarik zinciri risklerini yönetmekte ve tedarikçilerimizin ve alt yüklenicilerimizin ENKA standartlarına ve uluslararası standartlara uyumunu sağlamaktayız. ENKA tarafından 2018 yılında, çevresel, sosyal ve etik yönetimi, insan hakları ve çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği ile rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikalarına uyumlarını değerlendirmek üzere tedarikçi sürdürülebilirlik denetimleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Denetimlerde tespit edilen iyileştirme alanları ve uygunsuzluklar için düzeltici faaliyetler planlanmakta ve uygulamaları takip edilmektedir. ENKA değerlendirme alanını, iştiraklerinin de katkılarıyla, daha fazla tedarikçi ve alt-yükleniciyi kapsayacak şekilde her yıl genişletmeyi hedeflemektedir.

ENKA iç denetim prosedürüne uygun şekilde gerçekleştirilen bu denetimlerin yanı sıra, ENKA bağımsız denetim şirketleri tarafından düzenli olarak yapılan denetimler ve yayınlanan raporları ile, şeffaf ve sorumlu yönetim yapısını güvence altına almaktadır.