RİSK YÖNETİMİ
ÇALIŞMA GRUBU

RİSK YÖNETİMİ ÇALIŞMA GRUBU

Misyon

Risk Yönetimi, ENKA’nın tüm süreç ve faaliyetlerinde öncelikli olarak değerlendirilen alanların başında gelmekte ve risk bazlı düşünme yaklaşımı ENKA Üst Yönetimi tarafından sürekli teşvik edilmektedir.

Risk Yönetim Çalışma Grubu (“Çalışma Grubu”); ENKA kurumsal risklerinin tespit edilmesi, risk azaltma yöntemlerinin belirlenmesi, belirlenen risklerin değerlendirilmesi ve gözden geçirilmesini sağlamak amacıyla şirketin Riskin Erken Saptanması Komitesi’nin (“Komite”) 28/11/2017 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda oluşturulmuştur. Şirket genelinde etkili bir risk yönetim programının yürütülmesi, bu programın temelinde yer alacak prensiplerin ve yöntemlerin belirlenmesi, risk yönetiminin projeler, birimler ve bireylere kadar ulaşan kurumsal bir kültür olarak sürekli geliştirilmesinin güvence altına alınması ve risk izleme fonksiyonunu etkin bir şekilde yerine getirilmesinin sağlanması Çalışma Grubu’nun temel görevleri arasında bulunmaktadır.

risk_mng

Kapsam

Komite’ye bağlı olarak çalışan Çalışma Grubu’nun kapsamı asgaride aşağıdakileri içermektedir:

 1. Şirket risk yönetim programının, üst düzey yönetim tarafından yönetilmesini ve gözetilmesini sağlar,
 2. Şirket yönetim sistemlerinin ve şirket faaliyetlerinin amaçlanan çıktılara ulaşabilmesi için dikkate alınması gereken risk ve fırsatların tayin edildiğini güvence altına alır,
 3. Risk yönetim programının etkinliğini ve verimliliğini değerlendirir ve Komite’ye tavsiyelerde bulunarak, Komite’nin alacağı kararlar doğrultusunda şirketin etkili bir risk yönetim programı yürütmesini temin eder,
 4. Şirketin her seviyesinde risk bazlı düşünme ve uygulama yaklaşımını destekleyecek programların gerçekleştirilmesi için, şirket ve projelerde oluşturulacak grupların işlevsel etkinliklerini destekler ve güçlendirir,
 5. Başta Komite olmak üzere, Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı’na ve diğer kurumsal yöneticilere rehberlik, bilgi ve ölçümler sunarak, risk yönetimi programının yeterli kaynağa erişebilmesini sağlar,
 6. Şirketin alt birimlerine ilişkin risk yönetim faaliyetlerinin uygunluk değerlendirmesi için, belirli zamanlarda değerlendirmeler gerçekleştirir ve süreçlerde iyileştirilmesi gereken alanları tespit eder,
 7. Yeni yatırımlar veya taahhüt kararlarından önce, üst yönetime potansiyel risk ve fırsatlar ile ilgili danışmanlık sağlar.
 8. Yılda en az iki kere çalışmaları hakkında Komite’ye bilgilendirmede bulunur.

Amaçlar

Çalışma Grubu, Komite adına faaliyet göstererek ve Komite’nin yönlendirmesi ve/veya kararları doğrultusunda:

 1. Şirketin stratejik yönü ile ilgili iç ve dış hususları ve bu hususlara ilişkin risk ve fırsatları belirler ve/veya gözden geçirir,
 2. Şirketin ilgili taraflarının ihtiyaç ve beklentilerini ve bunlardan doğabilecek risk ve fırsatları belirler ve/veya gözden geçirir,
 3. Tespit edilen kurumsal risklere yönelik risk azaltma aksiyonlarını belirler ve takip eder,
 4. Risk yönetim stratejisi ve prosedürünün; şirket iş stratejisi, uygulanabilir şartlar ve mevzuatlar ve güncellenen standartlar doğrultusunda geliştirilmesini sağlar,
 5. Projelerin veya birimlerin yönetme yetkilerinin üzerinde kalan stratejik, finansal, operasyonel, dış çevre ve marka yönetimi risklerinin yanı sıra; etik ve uyum, insan hakları, yolsuzlukla mücadele, iklim değişikliği, biyoçeşitlilik ve doğal kaynaklar, toplumlarla etkileşim, yetenek yönetimi gibi sürdürülebilirlik risklerini değerlendirir,
 6. Şirket Standart Risk Yönetimi Prosedürü gereklilikleri doğrultusunda; kurumsal ve proje risk kaynaklarının belirlenmesi, değerlendirilmesi, ve gözden geçirilmesi faaliyetlerini gerçekleştirir,
 7. Kurumsal ve proje bazında olmak üzere, risk yönetimi performansını gözden geçirir, sürekli iyileştirir ve İcra Kurulu’nu bilgilendirir,
 8. Şirket genelinde, risk farkındalığı ve risk bazlı düşünme yaklaşımını destekleyen programları belirler, uygulanmasını teşvik eder ve gözden geçirir,
 9. Kurumsal ve birimler seviyesinde kullanılacak risk performans kriterleri ve göstergelerini belirler,
 10. Şirket için kritik olarak değerlendirilen risklerin gerçekleşmesi ihtimallerine karşı, etki önleyici veya azaltıcı beklenmedik durum planları hazırlar ve gözden geçirir,
 11. Öngörülemeyen riskler ile ilgili üst düzey yönetime önerilerde bulunur,
 12. Risklerin tespit edilmesi süresince gözden geçirilen belirsizliklerden meydana gelebilecek fırsatları tespit eder, değerlendirir ve İcra Kurulu’na sunar.

İşleyiş İlkeleri

 1. Çalışma Grubu’nun olağan toplantıları, her takvim yılında en az iki kez olmak üzere gerçekleştirilecektir. Komite’nin, İcra Kurulu’nun veya Çalışma Grubu Başkanı’nın belirlediği konuların görüşülmesi için, gerektiğinde ek toplantılar düzenlenecektir.
 2. Toplantılardan önce, ilgili gündem bilgisi ve gerekli dokümanlar, Çalışma Grubu Başkanı tarafından tüm katılımcılara ulaştırılacaktır.
 3. Çalışma Grubu eş başkanları, Genel Müdür ve İcra Kurulu Başkanı’nın isteği üzerine, İcra Kurulu toplantılarında risk yönetimi faaliyetleri ve tavsiyelerine dair güncel bilgileri sunacaktır.
 4. Çalışma Grubu, kuruluşun bağlamını doğrudan etkileyebilecek bir düzenlemenin yaşanması halinde (şirket stratejisinin değişmesi, yasal değişiklikler, vb.) veya öngörülemeyen yüksek etkili bir riskin gerçekleşmesi durumunda, olağanüstü olarak toplanabilecektir.
0059Slope Protection

Üyelik

Çalışma Grubu’nun eş başkanları ve üst düzey üyeleri, Çalışma Grubu’nun Kalıcı Üyeleri arasından belirlenir, Komite’ce atanır.

Çalışma Grubu’nun Kalıcı Üyeleri

 • Baş Hukuk Müşaviri (İcra Kurulu Üyesi)
 • Finans Direktörü (İcra Kurulu Üyesi)
 • Kalite, ÇGS ve Bütünlük Direktörü

Çalışma Grubu’nun Yardımcı Üyeleri

 • Finans Direktörü
 • Merkez Sürdürülebilirlik ve Uyum Müdürü
 • Merkez Mali Kontrol Müdürü
 • Kıdemli Hukuk Müşaviri
 • Merkez ÇGS Müdürü
 • Merkez Güvenlik Müdürü
 • Merkez Kalite Müdürü
 • Merkez Bilgi İşlem Müdürü
 • Merkez İK ve İdari İşler Müdürü
 • Merkez Ekipman Müdürü
 • Merkez Mühendislik Temsilcisi

Şirketin Proje Yürütme Grupları, Çalışma Grubu’nda ilgili İcra Kurulu Üyesince atanan ve eş başkanlarca onanan kıdemli bir üye tarafından temsil edilir.