ETİK & UYUM

DAVRANIŞ KURALLARI

Biz, ENKA içerisinde aldığımız her kararın ve sergilediğimiz her davranışın, ENKA’nın temel değerleri ile uyumlu olabilmesi için çalışır ve bu anlamda gereken çalışma kültürünü korumayı hedefleriz.

Bünyemizde bulunan Hukuk Departmanımız, dış kaynaklı hukuksal ilke ve yönetmelikleri, gelişmeleri yakından takip eder, ve gereken birimleri bilgilendirir. ENKA Çalışanları, günlük olarak gerçekleştirdikleri süreçlerde; şirket içerisinde tanımlanmış politikalara, standartlara, prosedürlere ve özümsenmiş gereksinimlere, Merkez Kalite, ÇGS ve İnsan Kaynakları Departmanlarından aldığı yönlendirmeyle uymak zorundadır.

Şirket Yöneticilerimiz, sergiledikleri davranışların, doğru bir rol model olabilmek için, önemli bir paya sahip olduğunu bilirler. Bu Yöneticiler, sorumlu oldukları süreçlerde yapılan iş planlarının ve gerçekleştirilen aktivitelerin, tanımlanan gereksinimlerle uyumlu olması için çalışırlar.

Şirket genelinde kullanılan “Davranış Kuralları”, çalışan personelin, gerçekleştirdikleri aktivitelerde, tanımlanmış şirket vizyon ve değerlerini, pratiğe dökmelerine yardımcı olur. ENKA “Davranış Kuralları”, şirket genelinde uyulması gereken temel kural, ilke ve davranış şekillerini ve standartları tanımlar ve çalışanların bunlara nasıl uymaları gerektiği konusunda yönlendirir.

Bizimle birlikte çalışan tedarikçilerin de, yukarıda anlatılan kuralları anlamalarını ve bu kurallara uyarak çalışmalarını bekliyoruz. Bu minvalde, firmalarla imzalamış olduğumuz kontratlarda, bu gereksinimi belirtiyor, firmaların ve çalışanlarının ENKA “Davranış Kuralları” çerçevesinde aktivitelerini gerçekleştirmeleri gerektiğini istiyoruz.

Aşağıdaki linki kullanarak ENKA Davranış Kuralları dosyasına erişebilirsiniz…

Tedarikçi Davranış Kurallarını İndirin

İNSAN HAKLARI YAKLAŞIMI

İnsan haklarına saygı, ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin (ENKA) temel değerlerinden biridir. ENKA olarak, Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri doğrultusunda insan haklarına saygı duymakta ve hakları yaygınlaştırmaya çalışmaktayız. Hedefimiz faaliyet gösterdiğimiz topluluk ve toplumlarda olumlu bir duruş sergilemek ve bu topluluklara olumlu bir miras bırakarak istenen toplumsal performansı göstermektir. Bu çabamızın diğer temel bileşenleri Davranış Kurallarımız, Sürdürülebilirlik Politikamız, İş Sağlığı, Güvenliği ve Çevre Politikalarımız ve ENKA Sosyal Toplumlarla ile Etkileşim Yönetimi ilkelerimizdir.

ENKA Davranış Kuralları’nın en güncel hali 27/12/2018 tarihinde yayımlanmıştır. Bu doküman, faaliyet gerçekleştirdiğimiz tüm ülkeleri kapsayacak şekilde Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde hazırlanmakta ve şirket genelinde dağıtılmaktadır. Davranış Kuralları, faaliyetlerimizden dolayı meydana gelme potansiyeli yüksek olan, şirketin belirgin insan hakları risklerine dair derinlemesine ve küresel kapsamlı fikir alışverişini yansıtmaktadır. Davranış Kurallarımız ENKA’nın idari kontrolü altında bulunan tüm projeler ve iş birimleri (şirket ofisleri, temsilcilik ofisleri ve grup firmaları) için geçerli olup, faaliyetlerimiz süresince sürekli izlenmektedir.

ENKA Davranış Kuralları aşağıda sıralanan on bir konuyu içermektedir:

 • İnsan Haklarına Saygılı Davranmak
 • Topluluk ve Paydaşlarla Etkileşim
 • Çeşitlilik ve Dahil Olma
 • Örgütlenme ve Toplu Sözleşme Hakkı
 • Güvenli ve Sağlıklı İşyeri
 • İşyeri Güvenliği
 • Zorla Çalıştırma ve İnsan Ticareti
 • Çocuk İşçi
 • Adil İstihdam Uygulamaları
 • Çalışanların Kişisel Verileri
 • Çalışanlar için Rehberlik ve Raporlama

ENKA’da, Davranış Kuralları doğrultusunda, insan haklarına olan saygımızı yansıtan ve ayrımcılığın ve tacizin hiçbir türünü içermeyen bir iş ortamını sürdürmek her çalışanın sorumluluğudur. Birinin Davranış Kurallarını veya yasayı ihlal ettiğine inanan herhangi bir ENKA çalışanı, bunu derhal yöneticilerine, Merkez Sürdürülebilirlik Birimine, ENKA Hukuk Birimine veya Etik Hattına bildirmelidir. Olası sorunlar veya alınan iddialar şirket dahilinde ele alınacak, araştırılacak ve ihtiyaç halinde gerekli birimler araştırmalara dahil edilecektir. Yasanın ihlali durumunda, Davranış Kurallarımız ve insan hakları değerlerimiz, bireylere karşı disiplin ve hukuk işlemleri başlatılmasına neden olabilmektedir. Aynı zamanda ENKA genelinde ve ENKA’yla iş ilişkisi bulunan üçüncü taraflarda, ENKA Davranış Kurallarını temel alan etik ve uyum denetimleri gerçekleştirerek, kurallara uyumu sağlamaya çalışmaktayız. Amacımız, 2027 yılı için koyduğumuz hedeflere ulaşmaktır.

ENKA denetim ve değerlendirmelerin, sürekli iyileşme ve risk tespiti için temel unsurlar olduğu görüşündedir. Bu kapsamda, ENKA 2018 yılında aşağıdaki iç ve dış denetimleri gerçekleştirmiştir:

 • ENKA İç Denetim Ekibi, ISO 9001:2015, Merkez Kalite Gereklilikleri, Merkez Finans ve Muhasebe Gereklilikleri, Merkez İnsan Kaynakları ve Yönetim Gereklilikleri ve yerel ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uyumluluk kapsamında dört proje ve bir iştirak denetimi gerçekleştirmiştir.
 • ENKA Merkez Kalite Yönetimi Ekibi ISO 9001:2015, Merkez Kalite Gereklilikleri ve Müşteri Gereklilikleri kapsamında, projelere dört kalite denetimi gerçekleştirmiştir.
 • ENKA İç Denetim Ekibi ISO 9001:2015, Merkez Kalite Gereklilikleri, ENKA Prosedürleri ve yasa ve mevzuatlara uyumluluk kapsamında dört merkez birim denetimi gerçekleştirmiştir.
 • ENKA Merkez ÇGS Ekibi ISO 14001, ISO 45001 ve Merkez ÇGS Gereklilikleri kapsamında projelerde 18 ve iştiraklerde dört ÇGS denetimi gerçekleştirmiştir.

Aynı zamanda, Tedarikçi Sürdürülebilirlik Denetim Programı aracılığıyla, tedarik zinciri risklerini yönetmekte ve tedarikçilerimizin ve alt yüklenicilerimizin ENKA standartlarına ve uluslararası standartlara uyumunu sağlamaktayız. ENKA tarafından 2018 yılında, çevresel, sosyal ve etik yönetimi, insan hakları ve çalışan hakları, iş sağlığı ve güvenliği ile rüşvet ve yolsuzlukla mücadele politikalarına uyumlarını değerlendirmek üzere 2 tedarikçi sürdürülebilirlik denetimi gerçekleştirilmiştir. ENKA değerlendirme alanını, iştiraklerinin de katkılarıyla, daha fazla tedarikçi ve alt-yükleniciyi kapsayacak şekilde her yıl genişletmeyi hedeflemektedir.

İç denetim ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerin yanı sıra, ENKA’nın Yönetim Sistemleri üçüncü taraf denetçiler tarafından da değerlendirilmektedir. Bu kapsamda her yıl aşağıdaki denetimler gerçekleştirilmektedir:

 • BSI tarafından, ISO 9001, ISO 14001 ve ISO 45001 standartlarına uyum kapsamında, yıllık Kalite Yönetimi ve ÇGS Yönetim sistemleri denetimleri gerçekleştirilmektedir.
 • TÜV Nord ve ASME tarafından, ASME kural ve standartlarına göre, Kalite Kontrol Yönetim Denetimleri gerçekleştirilerek, uygulamalarının teknik kapasitesi ve şirketin işgücü ölçülmektedir.
 • KPMG tarafından, Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (IFRS), ABD Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (US GAAP) ve düzenleyiciler tarafından üretilen diğer standartlara uygunluk kapsamında yıllık finansal tabloların denetimleri gerçekleştirmektedir.

ENKA aynı zamanda sektöründeki diğer firmalar, resmi kuruluşlar ve sivil toplum örgütleriyle birlikte çalışarak, sürdürülebilirlik uygulamalarının ve iş etiğinin, iş dünyası stratejilerine entegrasyonunu desteklemektedir. Bu bağlamda ENKA, Ağustos 2018’de İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği’ne ve Eylül 2018’de Türkiye Etik ve İtibar Derneği’ne üye olmuştur.

ENKA İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKA) Veri Sorumlusu olarak siz çalışanlarımızın verilerini toplamakta, işlemekte ve gerekli olması halinde aktarabilmektedir. ENKA olarak, kişisel verilerinizi korumada en yüksek seviyede hassasiyet göstermekte ve tüm çalışanlarımıza ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz.

Şirketimiz; çalışanlarımıza ait, kanunun kişisel veri olarak belirlediği kimlik bilgilerinizi, iletişim bilgilerinizi, yaş, cinsiyet, sağlık bilgilerinizi, medeni hal, ülke gibi demografik verilerinizin yanı sıra, şirketimize ilişkin çalışma tarihçeniz, eğitim durumunuz, katıldığınız seminer ve iş içi eğitimlere ilişkin veriler ile, kanuni yükümlülüklerimiz olan vergileme ve genel sigorta işlemleri için gerekli her tür bilgiyi hukuka uygun olarak saklamakta ve işlemektedir.

ENKA, siz çalışanlarımızın kişisel verilerini;

 • kanunen alınmasının zorunlu olması,
 • bir sözleşmenin kurulması ya da ifası ile doğrudan doğruya ilişkili olması,
 • hukuken tabi olduğumuz yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • ENKA’ya ilişkin bir hakkın tesisi, söz konusu hakkın kullanılması ya da korunması açısından zorunlu olması ya da,
 • Kişisel verilerinize ilişkin hak ve özgürlüklerinizi zedelemeyecek şekilde ENKA lehine hukuken tanınan meşru bir menfaatin varlığı,

şartları ile toplamakta, işlemekte ve yukarıdaki şartlara ek olarak siz çalışanlarımızın ya da bir başkasının hayatı ya da beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması halinde aktarabilmektedir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında mahrem bilgi olarak tanımlanan bilgileriniz ise sadece kanunlarda açıkça öngörülmesi, sağlık ve cinsel bilgileriniz ise sadece kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla işlenmekte veya aktarılmaktadır.

Kişisel verileriniz; iş başvurusu sırasında iletmiş olduğunuz özgeçmiş, kimlik fotokopileri, sağlık raporları, adli sicil kayıtları olarak tarafınızca Şirketimize aktarılmakta ya da çalışmaların yürütülmesi için sizden talep edilmekte veya resmi kurum ve kuruluşlar ile yapılan yazışmalar, iştirak halinde olunan üçüncü firmalar gibi kaynaklar üzerinden toplanmaktadır. Yurt dışı projelerde istihdam sürecinin yürütülmesi, çalışılan ülkelerde gerekli çalışma izinlerinin kişisel veri paylaşımına tabi tutulması ve bu hususun kanunen öngörülmüş olması ve kişisel verilerin paylaşım ve aktarımının yapıldığı çalışılan bu ülkelerde kişisel verilere ilişkin yeterli korumanın mevcut olduğu hallerde; ENKA ile siz çalışanlarımızın arasında bir hizmet sözleşmesinin kurulabilmesi için sözleşme tarafı olarak siz çalışanlarımızın kişisel verilerinin işlenmesinin zorunlu olması ve kanunlarda açıkça öngörülmesi sebepleri ile gerekli olan pasaport, diploma, nüfus cüzdanı, sağlık raporları ve çalışılan ülke tarafından gerekli görülmesi halinde ek sağlık testleri, vb. kişisel veri niteliği taşıyan bilgi ve belgelerin yurt dışına aktarımı söz konusu olabilmektedir. Çalışılan ülkelerde yeterli korumanın bulunmaması halinde ise ENKA ile çalışılan ülkenin veri sorumlusu tarafından kişisel verilere ilişkin yeterli koruma olacağı yazılı olarak taahhüt edilir ve gerekli olan izin prosedürü tamamlanır. Yurt dışı şantiyelerimizin İnsan Kaynakları Departmanlarında siz çalışanlarımızın özlük dosyaları, resmi kurum ve kuruluşlarca, adli makamlarca talep edilebilmelerinin yasal olarak öngörülmüş olması sebebi ve kanunen öngörülen süreler ile sınırlı olmak kaydı ile fiziken muhafaza edilmektedir.

Kişisel verileriniz, ilgili kanunlarda daha uzun süre öngörülmediği ya da dava zaman aşımı süreleri hariç Şirketimiz ile olan iş akdiniz boyunca saklanacak ve işlenecektir. Açık rızanız bulunmadan verileriniz amaç dışında kullanılmayacak olup, veriler, yasal sürelere tabi olarak yasal merciler ve ilgili kanunlar kapsamında yetkili kamu kurumlarına, ayrıca insan kaynakları politikaları çerçevesinde iş ortaklarımıza, grup şirketlerine aktarılabilecektir. Saklanan, kaydedilen verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmemesi ve erişilmemesi için gerekli güvenlik önlemleri tanımlanmış ve bu verilere erişimi olan personelin kanuna aykırı olarak başkasına açıklamaması ve işleme alanı dışında kullanmaması amacıyla yetki sınırlandırması, gizlilik sözleşmesi imzalanması gibi gerekli idari ve teknik tedbirler alınmıştır. Mevzuat değişikliklerine bağlı olarak, burada paylaşılan ilkelerde değişiklik olabilecektir. Değişiklik söz konusu olduğunda, siz çalışanlarımıza gerekli duyurular ile bildirim yapılacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi doğrultusunda kişisel verileriniz üzerinde sahip olduğunuz haklarınızı kullanmak için şirketimize “enka@enka.hs03.kep.tr” e-posta adresinden başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin korunmasına yönelik haklarınız hakkında ayrıntılı bilgi alabilir,
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir,
 • Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
 • Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir,
 • Kişisel veriler eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini talep edebilir,
 • Mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini isteyebilir,
 • Aktarım yapılan 3. kişilere kişisel verilerin düzeltilmesinin, silinmesinin iletilmesini talep edebilir,
 • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel Veri Sahiplerinin İstek ve Talepleri

ENKA, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak kişisel veri sahibinin haklarını kendisine bildirmekte, bu hakların nasıl kullanılacağı konusunda kişisel veri sahibine yol göstermektedir. ENKA, kişisel veri sahiplerinin haklarının değerlendirilmesi ve kişisel veri sahiplerine gereken bilgilendirmenin yapılması için KVK Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak gerekli kanalları, iç işleyişi, idari ve teknik düzenlemeleri yürütmektedir.

Bu minvalde, kişisel veri sahipleri, ENKA Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ında belirtilen haklarına ilişkin taleplerini; Kimliklerini tespit edecek bilgi ve belgelerle ve www.enka.com adresinde bulunan formu doldurularak, formda belirtilen veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Veri Sahibi Kişisel Bilgi Başvuru Formu’nu doldurup imzalayarak ENKA’ya iletebileceklerdir.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına, noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Veri Sahibi Kişisel Bilgi Başvuru Formu