ŞİRKET POLİTİKALARI

ŞİRKET POLİTİKALARI

Bilgilendirme Politikası

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. yurt içinde ve yurt dışında mühendislik, inşaat ve müteahhitlik hizmetleri sunan Türkiye’nin uluslararası üne sahip en büyük inşaat şirketidir. Uluslararası rekabet koşullarında, bir kurumsal yönetim ilkesi olan kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık konusunda ticari sır mahiyetinde olan ve şirketin rekabet gücünü engelleyen bilgileri de dikkate alarak mevzuatın öngördüğü veya piyasa fiyatını etkileyebilecek tüm açıklamalar kamuya duyurulmaktadır.

Bu kapsamda;

 1. Piyasa fiyatını ve yatırım kararlarını etkileyebilecek her tür özel durum açıklaması en kısa sürede Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya iletilir.
 2. Özel durum açıklaması Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya açıklanana kadar, şirketin İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesinde bulunmayan kişilerle bu özel duruma ilişkin bilgi paylaşımı yapılmaz.
 3. Özel durum açıklamasının yapıldığı gün veya en geç bir sonraki işgünü ilgili açıklama şirket internet sitesinde ilan edilir ve bu açıklama en az beş yıl süreyle internet sitesinde tutulur.
 4. İlgili mevzuat hükümlerinde belirlenen süreler dahilinde Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla iletilen finansal raporlar, kamuya iletildikten sonra şirket internet sitesinde ilan edilir.
 5. Şirket hakkında basın-yayın organlarında veya internet sitelerinde yer alan haber ve söylentilerin takibi, medya takip sistemiyle, Yatırımcı İlişkileri Birimi tarafından günlük olarak takip edilir. Bunlara ilişkin açıklamalar Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla kamuya iletilir.
 6. Basın-yayın organlarında çıkan ve açıklama yapma yükümlülüğü doğurmayan haber ve söylentiler için şirket tarafından herhangi bir açıklama yapılmaz.
 7. Belirli bir grup yatırımcı ile yapılan tanıtım toplantıları, bilgilendirme toplantıları veya basın toplantılarında açıklanan sunum ve raporlara küçük yatırımcıların ulaşımı için şirket internet sitesi kullanılır.
 8. Şirket internet sitesi pay sahiplerinin bilgi edinmesi için gerekli tüm bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olup, bu bilgiler periyodik olarak güncellenir.
 9. Geleceğe yönelik bilgiler ve değerlendirmeler, Yönetim Kurulu Kararına veya Yönetim Kurulu tarafından yetki verilmiş ise yetki verilen kişinin yazılı onayına bağlanması koşuluyla ve yılda en fazla dört defa olmak üzere kamuya açıklanabilmektedir. Bu durumda, varsayımlar ve varsayımların dayandığı veriler de açıklanır. Bilgiler, dayanağı olmayan, abartılı öngörüler içeremez, yanıltıcı olamaz. Ayrıca, varsayımlar şirketin finansal durumu ve faaliyet sonuçları ile uyumlu olmalıdır.
 10. Geleceğe yönelik bilgilerde yer alan tahminlerin ve dayanakların gerçekleşmemesi veya gerçekleşmeyeceğinin anlaşılması halinde, güncellenen bilgiler derhal gerekçeleri ile birlikte kamuya açıklanır.
 11. Yılda en az 1 kere olmak üzere Yatırımcı İlişkileri Birimi ve/veya üst yönetimin katılımıyla konferanslarda yatırımcı bilgilendirme toplantılarına iştirak edilir ve sermaye piyasası aktörleriyle gruplar halinde veya teke tek görüşmeler yapılır.
 12. Yatırımcı İlişkileri Birimine yöneltilen sorular yazılı veya sözlü olarak cevaplandırılır.
 13. Basın ve yayın organlarında yer alacak röportaj ve basın açıklamaları, yetki devri yapılmadığı sürece, İcracı Yönetim Kurulu Üyeleri ya da Genel Müdür tarafından, gerekli görüldüğü sıklıkta yapılır.
 14. Şirketi sirküler mucibi temsile yetkisi olan kişiler Şirket’te idari sorumluluğu bulunan kişiler olarak tanımlanır.
 15. Sermaye, yönetim ve denetim bakımından şirketin doğrudan ve dolaylı olarak ilişkide bulunduğu gerçek ve tüzel kişiler ile şirket arasındaki önemli nitelikteki hukuki ve ticari ilişkiler şirketin finansal raporlarında açıklanır.

Şirketin bilgilendirme politikasının yürütülmesinde Kurumsal Yönetim Komitesi yetkili olup pay sahipleri ile ilişkilerden Yatırımcı İlişkileri Birimi sorumludur.

Bağış ve Yardım Politikası

Şirketimiz, yapacağı bağış ve yardımları, Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olmak şartıyla aşağıdaki temel kriterler doğrultusunda belirlemektedir.

Temel Amaçlar:

Bağış ve yardımlardaki temel amaçlar; nakdi ve ayni yapılacak bağışlar ile toplumsal sorumluluklarımızı yerine getirmek, hissedarlarımız, çalışanlarımız ve iş ortaklarımızda bir kurumsal sorumluluk oluşturmak, sosyal ve toplumsal ihtiyacı karşılamak ve kamuya yarar sağlamaktır.

Bağış/Yardım Yapılabilecek Kuruluşlar:

 • Enka Spor ve Eğitim Vakfı: Şirketimiz bağış ve yardımlarının büyük bölümünü Enka Spor ve Eğitim Vakfı kanalıyla yürütmektedir. Şirketimiz, ana amaçları Türk gençliğini çağdaş spor düzeyine eriştirmek, eğitimi ve sosyal yapıyı güçlendirmek olan Vakfın bu doğrultuda ihtiyaç duyduğu kaynaklar için bağış yapmayı ilke edinmiştir.
 • Doğal afetler sonrası resmi makamlar nezdinde açılan yardım hesapları.
 • Muteber vakıflar listesinde bulunan vakıflar.
 • İhtiyaç durumundaki diğer vakıf ve kuruluşlar.

Bağış/Yardımlar için Sınır: 

 • Genel Kurul’da o yıla ilişkin olarak aksine bir tavan belirlenmemişse, yapılacak bağışın sınırı Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan bir önceki yıl dağıtılabilir dönem kârının azami %3’üdür.
 • Doğal afetler sonrası resmi makamlar nezdinde açılan yardım hesaplarına yapılan yardımlar yukarıdaki hesaplamada dikkate alınmaz.

Bağış/Yardımlar için Şirket İçi Karar Alma Prosedürleri: 

 • Tutarı 10,000 TL’nin üzerinde olan her türlü bağış/yardım en az biri Yönetim Kurulu Üyesi ya da İcra Kurulu Üyesi olmak üzere iki imza ile gerçekleştirilebilir.
 • Şirket içi komiteler, departmanlar ve çalışma grupları bağış/yardımlarla ilgili Yönetim Kurulu Üyelerine ve İcra Kurulu Üyelerine öneri sunabilirler.

Kâr Dağıtım Politikası

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş.’nin (”Şirket”) Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri ve uygulamalarının yanısıra, Şirket’in o yılki performansını, ekonomik şartları, sonuçlanan projeleri, yatırımları ve Şirket’in nakit akışını göz önüne alarak Genel Kurul’a kâr dağıtım önerisi sunar.

Şirket’in ana politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı’na göre belirlenen kriterler doğrultusunda ve pay sahiplerinin menfaatleri ile Şirket menfaati arasında dengeli bir politika izlenmesidir. Bu doğrultuda Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde hesaplanan dağıtılabilir dönem kârının asgari %20’si nakit ve/veya bedelsiz pay olarak dağıtılır.

Kâr dağıtım politikası ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun belirlediği çerçevede 1’inci Temettü ayrıldıktan sonra Ana Sözleşme’nin Kâr Dağıtımı başlıklı 36’ncı maddesi uyarınca intifa senedi sahiplerine Ana Sözleşme’de belirtilen oranlarda kâr payı dağıtılır.

Kâr payı, dağıtım tarihi itibarıyla mevcut payların tümüne, bunların ihraç ve iktisap tarihleri dikkate alınmaksızın payları oranında eşit olarak tek seferde dağıtılır. Nakit ödenecek olan kâr payı dağıtımı Genel Kurul toplantısını takiben en geç bir ay içinde yapılması amaçlanmakta olup, kâr dağıtım tarihine Genel Kurul’da karar verilmektedir.

Genel Kurul’da ilgili mevzuat hükümleri dikkate alınarak, karara bağlanan kâr dağıtımının yeri ve zamanı Kamuyu Aydınlatma Platformu aracılığıyla ve şirketin internet sitesinde ilan edilmesi suretiyle pay sahiplerine duyurulur.

Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş olmak ve Sermaye Piyasası düzenlemelerine uymak kaydı ile kâr payı avansı dağıtabilir. Genel Kurul tarafından Yönetim Kurulu’na verilen kâr payı avansı dağıtma yetkisi, yetkinin verildiği yılla sınırlıdır.

Yönetim Kurulu ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücret Politikası

1. Amaç ve Kapsam
Bu politika, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan düzenleme, yükümlülük ve prensipler çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirme ilke, kural, koşul ve uygulamalarını içeren bir politika olup, Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından onaylanmıştır. Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine tanınan her türlü hak, menfaat ve ücretin şekil ve şartları esas sözleşmede tanımlanmış olup, her yıl yapılan Olağan Genel Kurul toplantı gündemine ayrı bir madde konularak, Genel Kurul’ca belirlenmekte ve ayrıca şirket internet sitesinde de yayınlanmaktadır. Ücret Politikası ile Yönetim Kurulu Üyelerinin ve İdari Sorumluluğu olan yöneticilerin performanslarının sürdürülebilirliği ve artırılması hedeflenmektedir.

2. Ücretlendirme Esasları

Yönetim Kurulu Üyelerine Verilen Ücretler 
Bağımsız Üyeler ve İcrada Görevli Olmayan Üyeler: Bağımsız Üyeler ve İcrada Görevli Olmayan Üyeler her yıl Genel Kurul’da belirlenen tutarda aylık huzur hakkı alırlar. Bu ücretler Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlıklarını etkilemeyecek düzeydedir ve şirketin performansına dayalı olarak belirlenmemektedir.
İcrada Görevli Olan Üyeler: İcrada görevli olan Yönetim Kurulu Üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilen tutarda huzur hakkı alırlar bunun yanı sıra performansa dayalı olarak aşağıda açıklandığı şekilde şirkete sağladıkları katkılar ve hedeflere ulaşma derecelerine göre prim de almaktadırlar.

İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Verilen Ücretler 
İdari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılacak ödemeler, görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenen ve her bir pozisyon için gereken şartlar ve deneyimler dikkate alınarak hesaplanan sabit ücretin yanında, performansa dayalı olarak belirlenen prim ödemelerini içermektedir. İcra Kurulu Üyeleri sabit ücret ve primin yanısıra ayrıca huzur hakkı da alırlar.

3. Performans ve Ücretlendirme Yöntemleri 

Sabit Ücret Ödemeleri: Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakları ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilecek sabit ücretlerin şirketin iç dengeleri, stratejik hedefleri ve etik değerleriyle uyumlu olmasına özen gösterilir. Sabit ücret görev ve sorumlulukların kapsamına göre belirlenir; her bir pozisyon için piyasadaki ekonomik durum, şirketin büyüklüğü, uzun vadeli hedefleri, hedeflerin gerçekleşme dereceleri, kişilerin pozisyon ve deneyimleri dikkate alınarak hesaplanır. Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ücretlendirilmesinde şirketin kâr ya da gelir gibi kısa dönemli performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz.

Performans Ödemeleri (Prim Ödemeleri): Performansa dayalı olarak belirlenen prim ödemesinde ise piyasadaki eşdeğer pozisyonda çalışan kişiler için oluşturulan prim politikaları, şirketin hedeflerine ulaşma derecesi ve bireysel performanslar gibi hususlar dikkate alınmakta, özsermayeyi etkilemeyecek düzeyde olmasına özen gösterilmektedir.

Şirketimizde bu politika kapsamında herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiye borç verilmemekte, kredi kullandırılmamakta, üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamakta veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemektedir. Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

Çalışanlara Yönelik Tazminat Politikası

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. çalışanlarına yönelik tazminat politikası yürürlükteki 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri esas alınarak oluşturulmuştur

Bu çerçevede;

 • Kıdem Tazminatı, 1475 ve 4857 sayılı İş Kanunlarında belirlenmiş olan sürelerde kıdemi bulunan ve hizmet sözleşmesi Kanun’da öngörülen durumlardan birisi ile sona eren çalışana; çalışma süresi ve Kanunun öngördüğü parasal sınırlar (tazminat tavanı) dikkate alınarak ya kendisine ya da personelin vefatı halinde kanuni mirasçılarına ödenmektedir.
 • İhbar süresi, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 17. Maddesine istinaden, iş sözleşmesinin feshedileceğini çalışana bildirmek veya çalışanın iş sözleşmesini feshedeceğini işverene bildirmek için gerekli süre anlamına gelmektedir.

Çalışanın kıdemine göre belirlenmiş ihbar süresinin, nakden, tazminat olarak, son giydirilmiş brüt ücreti üzerinden hesaplanarak ödenmesi suretiyle fesih yapılabilir. İş Kanununun 27. maddesi uyarınca tazminat olarak ödenmeyip, ihbar süresinde çalışma yapılması halinde; çalışanın yeni iş arama izni bulunmaktadır.